Fiskelexikon

Fiskelexikon

Har Du stött på några ord eller företeelser som du inte känner till?
Mejla till oss, så kan vi kanske ta reda på det - och fylla på ordlistan.

ABC DEF GHI JKL MNO PQR STU VWXY ZÅÄÖ


ABC

Biologisk mångfald Det betyder att rätt art ska finnas på rätt plats i naturen. Det behöver inte betyda att det finns många olika arter, utan naturen ska vara som den är, utan mänsklig störning. Exempel: I en kallkälla i skogen är kanske högsta biologiska mångfald att fisk saknas. Om vi då planterar in ex.vis bäckröding så minskar den biologiska mångfalden. På samma sätt minskar den biologiska mångfalden om vildfisk ersätts med odlad fisk, eller om näringstillförsel gör att nya arter dyker upp.
Bloodworms används ofta av pimpelfiskare. Det är helt enkelt fjädermygglarver. På samma sätt som maggot, lockar de fisken att hugga, genom rörelse, färg (de är röda) och kanske också lukt/smak.
Bly Används ofta - alltför ofta - av de flesta sportfiskare. Sänken har i många år tillverkats av bly, därför att blyet är mjukt och därmed lättformat och för att det är tungt. Bly har bra egenskaper för fiskaren men den har extremt dåliga egenskaper för miljön!!! Bly förgiftar organismer. Fisk, djur och människor som blir blyförgiftade påverkas bl.a. genom att fortplantningsförmågan sätts ned eller försvinner. Blyet försvinner inte, det bryts inte ner. Istället ligger ex.vis små blysänken på sjöbotten, och kan plockas upp av fiskar som söker föda. Blyet blir kvar i fisken, som kanske själv blir mat åt en större fisk..........som sen blir mat åt en fiskare. Och blyet följer med hela vägen. Använd inte bly när du fiskar! Nu har det börjat komma alternativ. Fråga alltid efter alternativa sänken när Du handlar i sportfiskebutiken! Be butiken att ta hem, om de inte har det i lager.
Boilie bete som används vid bottenmete. Av en deg (ofta med hemliga ingredienser) rullas kulor som sedan kokas. Degen smaksätts med speciella smakämnen. Färgsjöns karpar har tidigare gillat tuttifrutti och banan.
Catch and release (C&R) Sportfiske där man sätter tillbaka fisken levande, efter att den har fångats och drillats. Detta ställer stora krav på rätt behandling av fisken! C&R ska aldrig tillämpas vid vattentemperaturer över 20 gr C, ta i fisken med blöt hand, använd hullinglösa enkelkrokar och låt fisken få friskt vatten över gälarna. Håll den mot strömmen eller rör den försiktigt fram och tillbaka.
Upp


DEF

Ekologisk fiskevård ...är en bok. Den mest moderna boken om fiskevård som finns i Sverige. Används bl.a. av högskolor och yrkesutbildningar för sportfiske. Många av förklaringarna i detta lexikon har hämtats från den boken. Köp den hos Sportfiskarna, 08-704 44 80.
Fenklippning För att kunna skilja odlad fisk från vilda, används bl.a. en metod med att klippa bort fettfenan på den odlade fisken. Vid fångster av blandade stammar, kan den vilda fisken återutsättas. Det här sker för att bevara de vilda fiskstammarna - men ett bättre sätt är att minska fisketrycket, dvs att anpassa fångsten efter vad de naturliga fiskstammarna tål!
Fiskevård Fiskevård är åtgärder som syftar till ett uthålligt nyttjande och vård av fiskbestånd på naturens villkor. Därför ska fiskevårdsåtgärder anpassas så att den biologiska mångfalden (läs mer under B) bevaras eller återupprättas.
Fjällis Fjällkarp - en variant av arten som har fjäll över hela kroppen
Freebies eller gratisbete, kallas det när man kastar ut en liten mängd bete (bröd, majs, eller vad man nu tänker fiska med) vid den agnade kroken. Oftast görs detta vid flötmete och/eller när man inte har mäskat in fisken till en speciell fiskeplats.Freebies ska göra fisken nyfiken och locka den till hugg.
Försurning Försurning mäts i pH-värde (se mer under pH) och orsakar fiskdöd genom att det blir en försämrad kläckning av rommen. Romskalet öppnas inte så lätt som det ska, och ynglet får svårt att krypa fram.
Lågt pH och hög aluminiumhalt medför slembildning på gälarna. Det ger i sin tur en ökad saltförlust via gälarna, som till slut förstörs. Det här drabbar främst yngel, men även större fisk kan drabbas när de leker och vid smoltvandring.
Upp


GHI

Highland Cattle hör definitivt inte till fiskeordlistan - om man inte fiskar i Vimmerby-dammen. Den ligger nämligen i en kohage, där det går långhåriga kossor (med stooora horn) från Högländerna i Skottland
Humusämnen Sjöar med brunt vatten har färgats av tillförda humusämnen. Det är rester av landväxter som inte brutits ned helt efter att de dött.
Husmask Nattsländelarver som bygger hus. De bygger av det material som finns på botten. I strömmande vatten är husen ofta av gruskorn och i stilla vatten kan de byggas av lätta växtmaterial. Fiskar man med en husmaskimitation i strömmande vatten, ska man alltså härma en nattsländelarv som tappat taget och som driver med strömmen. Det gäller då att låta den röra sig så fritt som möjligt, utan att tappa kontakten med den! Det funkar ganska bra om man kastar uppströms och sedan lyfter spöt i takt med strömmen. När flugan passerat sänker man spöt i takt med strömmen. Då kan man ha kontroll på flugan. I stilla vatten kastar man ut flugan och låter den helt enkelt sjunka till botten. Sen tar man in linan sakta, 0,5-1 m i taget och låter flugan vila dessemellan.
Upp


JKL

--- ---
Upp


MNO

Maggot Fluglarver, som ofta används av pimpelfiskare. Maggoten lockar fisken genom rörelse, färg och kanske också lukt/smak.
Matta ett mjukt underlag där fisken läggs under tiden den mäts och fotograferas. Mattan används för att undvika skador på fisken
Mäskning innebär att man lägger ut bete på fiskeplatsen. Avsikten är att locka fisken till just den platsen, och att få den att börja äta en viss sorts bete. Vissa mäskar en eller ett par veckor innan själva fisket, andra anser att det räcker att mäska under tiden man fiskar. Som mäsk används ofta majs (direkt ur burken) eller en "gröt" kokad av ärtor, kikärtor, majs mm (se partikelbeten).
Norton Alla karpar i Färgsjön döps av den som landar fisken första gången. Norton döptes 1998, då hon landades vid två tillfällen. Första gången vägde hon 3,7 kg. Hon kom upp även 1999 (5,3 kg).
Upp


PQR

Partikelkokning Majs, kikärtor och annat smått och gott kokas och används att mäska med
Pelagisk Olika fiskarter lever på olika ställen i vattnet. De fiskar som lever i den fria vattenmassan, alltså utan närmare kontakt med vare sig botten eller stränder, kallas pelagiska fiskar. Typiska pelagiska arter är nors, benlöja, siklöja och ofta småvuxen sik och röding. De lever ofta i täta stim, vilket skyddar de enskilda fiskarna mot rovfisk.
pH pH är ett mått på vattnets surhet, dvs. mängden vätejoner (H+). Ju fler vätejoner desto lägre pH. Normalt har vattenytan aldrig ett pH under 6. När pH går under 6 är vattnet surt och många känsliga djur dör. I kalkrika områden kan pH vara 7,5 - 8,5.
pH under 6 i vattenytan medför skador på känsliga fiskar och smådjur. Däremt slås sällan fiskarter ut förrän pH-värdet understiger 5,5. Lågt pH drabbar främst rom och yngel. Mörtar tillhör de arter som sämst klarar lågt pH-värde. Fiskyngel, kräftor, märlkräftor, snäckor, sjösandsländor, åsländor, musslor och hinnkräftor är andra arter som också är känsliga för lågt pH.
Stora abborrar däremot, klarar bättre av ett surt vatten, liksom sävsländelarver, virvelbaggar, hoppkräftor, skalbaggslarver, trollsländelarver och vassländor. Läs mer under "Försurning".
Predator Rovdjur, dvs djur - och fiskar - som äter andra djur och fiskar.
Put and Take På svenska skulle vi nog säga "Släpp i och ta upp" och det är just vad det handlar om. Man sätter i odlad fisk som fångas inom en kort tidsperiod. Det är den vanligaste metoden för att få till stånd ett attraktivt fiske - det är alltså ingen fiskevårdsmetod. Däremot kan det bidra till att fiskevatten med känsliga fiskbestånd avlastas genom att det fiskas mindre, eller inte alls, där.
Rocken I norra Sverige ett smeknamn på stor dagslända av familjen "Ephemera". I Sverige finns två arter; Ephemera vulgata, (nymfen kan bli upp till ca 22 mm), och Ephemera danica (som är något mindre). När rocken kläcker brukar flugfiskare vara på plats vid lax- och havsöringsälvarna.
Run Napp
Upp


STU

Smolt När laxfiskungarna vandrar ut i sjö eller hav för att växa till sig, kallas de smolt. Åldern hos smolten brukar vara 1-2 år i södra Sverige och 2-4 år i norra.
Språngskikt Vatten är som tyngst vid +4 grader. På sommaren är ytvattnet varmare och det "tyngre" vattnet finns nere på botten. På vintern är det 4-gradiga vattnet också på botten, men nu är det kallare vatten ovanför. Det här gör att sjöar skiktas (=delas upp) i olika temperaturlager under sommar resp. vinter. Sommartid samlas det varma vattnet ytligt och sedan uppträder en skarp gräns: språngskiktet, ned mot det kallare djupvattnet. Det här medför ofta att fiskarna delar upp sig efter sina temperaturkrav, antingen finns de ovanför eller nedanför språngskiktet. Språngskikt bildas inte i alla sjöar. Klara sjöar med ett maxdjup på 5 m brukar vara jämnvarma om vinden kommer åt att blanda vattenmassorna. Bruna sjöar kan vara oskiktade om de är 2-3 m djupa.
Swim fiskeplats
Säckad Om man av någon anledning inte kan väga, mäta och fotografera karpen direkt efter fångst, kan man lägga den i en speciell säck som placeras i vattnet - i djupt syrerikt vatten - man "säckar" fisken. Används med stor försiktighet - och definitivt inte vid varma vattentemperaturer.
Tackel, tackla Ett tackel är ett iordningställt bete, klart att fästa vid linan. Tacklet kan bestå av tafs-krok/drag-agn. Att tackla upp är att göra i ordning spöt för fisket, dvs. trä linan genom spöringarna, alternativt fästa linan vid spöt och sedan fästa tacklet vid linan.
Tafs En separat del lina eller stålwire som sätts fast mellan betet och huvudlinan. Ståltafsar används ofta vid gäddfiske, för att minimera risken att gäddan biter av linan. Vid flugfiske används taperade (avsmalnande) tafsar som kan vara antingen flytande eller sjunkande.
UL En förkortning av ordet "UltraLätt". Det används för att beskriva ett litet, lätt spö till vilket man har en liten rulle och tunn lina. En UL-utrustning används till exempel till abborrfiske men även större fisk går att fånga med de här lätta redskapen. Fiskekänslan är enorm - även en liten fisk "känns"!
Upp


VWXY

Vertikalpirk Ett blänke/pirk som hänger vertikalt (lodrätt). Används vid pimpelfiske.
Upp


ZÅÄÖ

--- ---
Upp