Om SFK Kroken: Klubbens historia

SFK-Kroken

Avdelningar


SFK Kroken Box 18
577 21 Hultsfred

BG 5066-6510
Swish 123 388 00 10
Klubblokal: Fabriksgatan 27 Hultsfred

Klubbens historia

Den 20 januari 1964 var 12 fiskeintresserade personer samlade till en sammankomst i Medborgarhuset i Rosenfors. Vem som kallat eller tagit initiativet till mötet förtäljer inte protokollet. Nåväl, enl paragraf 2 i nämnda protokoll så beslöts enhälligt att bilda en sportfiskeklubb. Samtliga närvarande skrevs in som medlemmar. Vidare beslöts att klubben skulle heta "Målilla-Mörlunda Sportfiskeklubb". På "fiskespråk" kan det kanske uttryckas som att då inplanterades det första ynglet till den klubb vi har idag.

Den första interimsstyrelsen som valdes var: Gunnar Sollersjö, Lennart Eklund, Sten Stenbäck, Birger Billing och Nils Billing. Redan den 3 februari var styrelsen samlad till sammanträde, Sten Stenbäck utsågs till ordförande och Birger Billing till sekreterare.
Den 11 februari hade klubben sitt första ordinarie möte och protokollet förtäljer följande:
En styrelse valdes och bestod av: ordförande Birger Billing, vice ordförande Hans Lindberg, sekreterare Ingemar Irebring, kassör Sten Stenbäck. Övriga i styrelsen blev Nils Billing, Lennart Eklund, John Björngard och Helge Svensson
Klubben anslöts till förbundet fr o m den 1 februari. Förbundets normalstadgar antogs. En tävlingskommitté valdes och den första metartävlingen skulle hållas vid åbron, Lilla Aby. Den tävlingen skulle också räknas som första klubbmästerskap i mete, och första klubbmästaren blev Tage Axelsson, Rosenfors. Priser till tävlingen tiggdes ihop av ortens affärsmän och företag. Bl a står det noterat att AB Rosenfors Bruk skänkt ett vandringspris som skulle erövras tre gånger utan ordningsföljd, för att få behållas för alltid.
Den första allmänna metartävlingen hölls i Emån vid Emmenäs. En ofta återkommande fråga var arrende av eget fiskevatten.
Årsmötet hölls den 25 januari 1965. Ingemar Irebring blev då vald till klubbens ordförande. Vidare beslöts att ej uttaga någon medlemsavgift under 1965, då klubben saknade eget vatten. Nya medlemmar skulle dock lägga 10 kr i medlemsavgift.

Verksamheten under 1966 var livlig och i protokollen står bl.a. att klubben för första gången deltar i Dagens Nyheters riksmete den 19 maj. En allmän metartävling anordnades vid Gårdveda. Årsmöte hölls den 24 maj och då kunde styrelsen meddela att klubben fått arrendera egna vatten, nämligen Elmten, Elmtegöl och Blågöl samt kronans del i Hovgölen och Gäddgölen.
I dessa vatten sattes så småningom yngel av gädda, abborre och mört.
Vid årsmötet 1967 kunde styrelsen meddela att klubben förfogar över en del båtar och att en avgift av 3 kr skall betalas var gång medlemmarna använder båtarna. En metartävling hölls i Gäddgölen och en vid motorbanan i Målilla, offentlig eller ej framgår ej i protokollet. Pimpeltävling genomfördes på Älmten annandag jul.

1968-69 höjdes årsavgiften till 20 kr för herrar och 5 kr för damer. Man diskuterade lämpligt vatten för inplantering av ädelfisk. Gäddgölen var uppe till diskussion men det bestämdes att Alegöl var mest lämplig. Den rotenonbehandlades och kalk tillfördes för att höja pH-värdet. Ädelfisk inplanterades. I övrigt var tävlingsverksamheten den dominerande grenen inom klubben.

1970 hölls den första organiserade pimpeltävlingen med gemensamma bestämmelser för alla anslutna klubbar. Enligt protokollet var klubben erbjuden att anordna DM i mete.

1971 nämns för första gången i protokoll att arvode skall utgå till styrelsen. Vidare noteras att klubben erhöll 400 kr i anslag av Hultsfreds Kommun för inköp av ytterligare en båt, samt att klubben fått arrendera ytterligare ett vatten, nämligen Hesjön i Målilla.

1972, det framgår ej med säkerhet i protokollet, men troligtvis var klubben arrangör för DM i pimpel. Medlemsavgiften höjdes till 25 kr för herrar. En mycket tråkig händelse inträffade under året, nämligen tjuvfiske av ädelfisk i Alegöl. Trots att 500 kr utlovas till den som var villig att vittna, ställde ingen upp. Anmälan kunde således ej ske till polismyndigheten.

1973 höjdes årsavgiften till 30 kr för herrar och klubben beslutar att ett medlemsmöte skulle hållas varje kvartal. Kommunmästerskap i pimpel genomfördes, vilket klubben i Virserum hade tagit initiativet till.
I samband med årsmötet i Vena Bygdegård 1974, firade klubben sin 10-åriga tillvaro. Då valdes Ivan Karlsson till ordförande. 1975 beslöts att inplantering av ädelfisk i Alegöl skulle upphöra pga att det förekom allt för mycket tjuvfiske.

Det här var en kort summering av klubbens 11 första år. I fortsättningen görs en mera översiktlig summering. De som har erfarenhet av föreningsverksamhet vet att de första åren alltid är svårast. Fiskevatten och båtar skall anskaffas, bestämmelser skall utformas. Efter denna första tid kan sägas att verksamheten blev mera stabiliserad och detta berodde bl.a. på att Fritidsfiskarna, den huvudorganisation klubben är ansluten till, centralt utarbetade bestämmelser för klubbarna inom hela landet.
Åren gick, ädelfisk inplanterades åter i Alegöl under 1978. Under en lång följd av år förfogar klubben över en egen klubbstuga; Emmenäsgården. Det diskuterades, och var ett önskemål, att klubben skulle få köpa huset, men så blev det inte.

Under 1978 tog klubben initiativ till kommunmästerskap i mete. Den första tävlingen hölls på hösten i Hesjön, Målilla. Kommunmästerskapet arrangerades i samarbete med klubbarna i Virserum, Silverdalen och fritidsnämnden. Meningen var att den, liksom KM i pimpel, skulle vara årligen återkommande.

I klubbens barndom var den stora frågan anskaffandet av vatten och båtar, utarbetande av lokala bestämmelser osv. Under 70- och 80-talet kom ett annat problem att dominera. Ett problem som är både större och viktigare, nämligen försurningen av vattendrag. Under årens lopp har klubben inplanterat flera 100-tusen yngel av olika slag i klubbens vatten. Om inget görs så är detta meningslöst i framtiden. Kraftåtgärder måste till för att det i framtiden skall vara meningsfullt att inneha och bruka ett metspö. Detta har klubben uppmärksammat under 1978. Då valdes för övrigt Olov Segerhjelm till ordförande.

Klubben tog initiativet att i samarbete med klubbarna i Virserum och Silverdalen göra en inventering av försurningen av berörda klubbars samtliga vatten inom kommunen. En sammanställning utarbetades och klubbarna gjorde en gemensam framställning till berörda kommunala organ. Framförallt ansåg klubben att det är de kommunala myndigheternas skyldighet att gå in med ekonomisk hjälp, inte minst med tanke på att sportfisket var - och är - en viktig aktivitet hos många kommuninnevånare.

1979 skaffade klubben en lokal i gamla mejeriet i Hultsfred. Klubben började då också att satsa ordentligt på aktiviteter utöver själva fisket. Ungdomsverksamhet kommer igång, med "fria aktiviteter" i skolan, en familjeträff arrangeras i samarbete med Lions och flugbindningsmateriel och annat material för egen tillverkning av fisketillbehör köps in. Även kalkningsverksamheten utökas, för att försöka få bukt med försurningen i sjöarna. Klubben satsar nu också på upprustning av områdena omkring sjöarna, genom att köpa in utemöbler och materiel till regnskydd.

1980 beslutades att ta fram ett eget klubbmärke, och 1981 lämnade Anders Lönn sitt förslag till märke, som också godkändes. Klubbstyrelsen tog också beslut om att inrätta en storfiskregistrering i klubben, med samma regler som förbundet har.
1982-83 började man på allvar diskutera möjligheten att bilda ett fiskevårdsområde kring Hammarsjön. 1984 var det dags att byta lokal, nu hyrde klubben i gamla brandstationen. I mitten på 80-talet skedde en stor förändring i klubbens arbete och inriktning.

1985 bildades Stora Hammarsjöns FVO med SFK Kroken som arrendator. Det innebar bl.a. att de klubbvatten som inte ingick i FVO:t sades upp 1986. Ett enormt arbete lades ner av klubbens medlemmar, med styrelsen i spetsen. Skötseln av ett fiskevårdsområde av den storleken kräver mycket arbete; fisketillsyn, båtar, ved till vindskydd och grillplatser, bryggor, sophämtning etc. Några sjöar fick också handikappanpassade fiskeplatser. Klubben fortsatte med utsättning av fisk, inte mindre än 6 sjöar i området har haft regnbåge - i dagsläget finns det tre regnbågsvatten. Öring började sättas ut i Stora Hammarsjön och 1994 sattes de första karparna ut i Färgsjön. År 2002 avsattes också Stockebrogöl till karpfiske, men ännu är inte fiske tillåtet där. Karparna måste få etablera sig i lugn och ro de första åren.
Arbetet med, och i fiskevårdsområdet, resulterade i att klubben bidrog till att Hultsfred år 1992 utsågs till "Årets Sportfiskekommun".
1989 varslades klubben om att fastigheten där klubblokalen var belägen skulle saneras - dags att återigen söka ny lokal. Vid årsskiftet 1989-1990 flyttade man till Lindvägen i Hultsfred där klubben blev kvar till år 1997 då man flyttade in i nuvarande lokal på Fabriksgatan.
Under hela denna tid - inte mindre än 26 år - har Olov Segerhjelm varit ordförande. Klubbens medlemmar har varit - och är - erkänt duktiga tävlingsfiskare. Åtskilliga SM-vinnare återfinns i klubben. Många har kvalificerat sig till SM, NM och VM, i flera discipliner. Klubben har också arrangerat stora mästerskapstävlingar.
I klubblokalen träffas ungdomar en gång i veckan, och det har genomförts åtskilliga flugbindarträffar.

1998 och 1999 arrangerades sommarfiskeskolor i samarbete med kommunen och Studiefrämjandet. Klubbens ungdomar har varit med i TV vid två tillfällen, dels i "Lilla Sportspegeln" dels i "Vildmark Fiskespecial". Klubben har varit medarrangör i Gäddfiskefestival på Öland och ordnat "Fiskets Dag" för allmänheten, utbildat entreprenörer i "Det Naturliga Fisket" och mycket, mycket annat.

Av den helt kortfattade återblick vi har gjort av klubbens verksamhet under de år vi har bakom oss, så är det - om vi får göra oss vitsiga - inte bara att vara bakom flötet.
Många medlemmar, både i och utom styrelsen, har nedlagt ett stort oegennyttigt arbete på fritiden. För att ingen skall bli glömd, avstår vi från att nämna någon före den andre.
Ett stort TACK vill vi ändock rikta till alla Er som på olika sätt har bidragit till att vi fortfarande har en medlemsstark och aktiv klubb.

Det är alltså fortfarande "full rulle" och vi ser fram emot nästkommande 40 år..

Hultsfred i december 2003
Styrelsen för SFK Kroken