Stadgar

Stadgar

STADGAR fr Sportfiskeklubben Kroken

1
Namn:

Sportfiskeklubben Kroken.

2
Klubbens ndaml r:

Att samla utvarna av detta fiske och dess medlemmar i en partipolitiskt obunden organisation.
Att bidraga till fiskets utveckling som sport och rekreationsform.
Att genom ungdomsverksamhet stimulera fiske- och naturintresset.
Att verka fr ett frtroendefullt samarbete mellan fiskevattensgare, yrkesfiskare och fritidsfiskare.
Att genom tvlingar frmja aktiviteten och kamratskapet inom klubben.

3
Medlemskap:

Varje fysisk person boende i Sverige ger rtt att vinna medlemskap i klubben.

4
Avgifter:

Enskilda personer erlgger rligen en avgift som bestmmes av rsmtet.

5
Organisation:

Klubbens angelgenheter omhndertas av en styrelsen, vilken bestr av minst 5 ledamter, av vilka en utses till ordfrande. Ledamterna vljes av rsmtet fr en tid av tv r, varav hlften vljes vartannat r. Ordinarie rsmte br hllas senast december mnad. Extra rsmte m hllas om starka skl freligger. Varje medlem har rstrtt. Vid rsmtet skall frekomma de renden som instruktionen freskriver. Motion till rsmtet frn medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 31 oktober. Rkenskapsret omfattar 1 november till 31 oktober. Kallelse till rsmte skall ske senast 14 dagar fre rsmtet

6
Ombud:

Ombud till distriktets rsmte skall vljas.

7
Vid ordinarie rsmte skall fljande renden frekomma:

1. Mtets ppnande
2 Frga om mtet r behrigt utlyst
3. Val av ordfrande fr rsmtet
4. Val av sekreterare fr rsmtet
5. Val av tv justeringsmn att jmte ordfranden justera protokollet
6. Upplsning av fregende rsmtes protokoll
7. Upplsning av verksamhetsberttelsen
8. Revisorernas berttelse
9. Frga om ansvarsfrihet fr styrelsen
10. Val av styrelseledamter
11. Val av revisorer jmte suppleanter
12. Beslut av medlemsavgift
13. Behandling av motioner
14. Styrelsens rapporter och frslag
15. Faststllande av arvoden
16. Nya frgor
17. Avslutning

8
Klubbens ungdomsverksamhet handhas av en ungdomskommitt som skall best av minst tre ledamter.

9
Klubbens firma tecknas av ordfranden, eller om han har frfall, av kassren.

10
Medlem som handlar i uppenbar strid mot klubbens stadgar och syften kan av klubbstyrelsen uteslutas.

11
ndring av dessa stadgar kan beslutas med 3/4 majoritet p ordinarie rsmte.

12
Upplsning av klubben kan endast ske genom beslut vid tv (2) p varandra fljande rsmten, och beslutet skall fattas av minst 2/3 av rsmtets nrvarande rstberttigade medlemmar.