Dagordning årsmöte

1. Mötets öppnande

2 Fråga om mötet är behörigt utlyst

3. Val av ordförande för årsmötet

4. Val av sekreterare för årsmötet

5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

6. Uppläsning av föregående årsmötesprotokoll

7. Uppläsning av verksamhetsberättelsen

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av styrelseledamöter. (Fyllnadsval av ordförande på 1 år samt ledamöter för en tid av två år)

11. Val av revisorer jämte suppleanter

12. Behandling av motioner

13. Styrelsens rapporter och förslag. (Förslag på ändring/komplettering av stadgar)

14. Fastställande av arvoden

15. Nya frågor

16. Avslutning