Klubbrekord

Aktuella klubbrekord

Ännu inte infört på denna sida….

Anmälningsblankett

Regler för anmälan till klubbrekord

  • Fisken skall ha fångats i Sverige, alternativt på internationellt vatten från båt som utgått från och åter anlöpt svensk hamn utan att under mellantiden angjort utländsk hamn.
  • Fisken skall ha fångats på spö och krok (ex. spinn, fluga, pimpel). Den skall ha krokats i mun eller svalg. Fisk som avsiktligt eller oavsiktligt krokats på annat sätt registreras ej.
  • Fiskens artidentitet måste kunna bestyrkas. Medsänd foto av fisken vid anmälan. Vid tveksamhet frys in fisken för senare artbestämning.
  • Fiskarter som lätt kan förväxlas med andra arter är följande: asp, id, mört, sarv, björkna, färna, faren, vimma samt blågylta, rödspätta, sandskädda, skrubbskädda, lax och havsöring. Är du osäker på fiskarten, tag kontakt med någon i styrelsen.
  • Vägning av fisk skall ske på våg som regelbundet kontrolleras av Statens Provningsanstalt. Godkända vågar är Super Samson samt Elektro Samson. Godkända vågar finns också i bl.a. affärer, på postkontor samt järnvägsstationer. (Obs! Fisk som ska återutsättas ska inte transporteras.) Vägningen skall ske noggrant och vikten skall anges exakt samt styrkas av minst ett vittne.
  • Anmälan om fångad storfisk skall ske snarast, dock senast en månad efter det fångsten gjorts. Om fotografi inte hinner bli framkallade kan dessa insändas senare.
  • Godkända fiskarter är desamma som för Sportfiskarnas artregistrering (finns på ”storfiskregistret” på www.sportfiskarna.se).
  • Vid anmälan av fiskart som överstiger gällande klubb- rekord eller av ny fiskart erhålles efter godkännande klubbens storfisknål vid årsmötet.