Stadgar

Stadgar för Sportfiskeklubben Kroken

§ 1

Namn:

Sportfiskeklubben Kroken.

§ 2

Klubbens ändamål är:

Att samla utövarna av detta fiske och dess medlemmar i en partipolitiskt obunden organisation.

Att bidraga till fiskets utveckling som sport och rekreationsform.

Att genom ungdomsverksamhet stimulera fiske- och naturintresset.

Att verka för ett förtroendefullt samarbete mellan fiskevattensägare, yrkesfiskare och fritidsfiskare.

Att genom tävlingar främja aktiviteten och kamratskapet inom klubben.

§ 3

Medlemskap:

Varje fysisk person boende i Sverige äger rätt att vinna medlemskap i klubben.

§ 4

Avgifter:

Enskilda personer erlägger årligen en avgift som bestämmes av årsmötet.

§ 5

Organisation:

Klubbens angelägenheter omhändertas av en styrelsen, vilken består av minst 5 ledamöter, av vilka en utses till ordförande. Ledamöterna väljes av årsmötet för en tid av två år, varav hälften väljes vartannat år. Ordinarie årsmöte bör hållas senast december månad. Extra årsmöte må hållas om starka skäl föreligger. Varje medlem har rösträtt. Vid årsmötet skall förekomma de ärenden som instruktionen föreskriver. Motion till årsmötet från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 31 oktober. Räkenskapsåret omfattar 1 november till 31 oktober. Kallelse till årsmöte skall ske senast 14 dagar före årsmötet

§ 6

Ombud:

Ombud till distriktets årsmöte skall väljas.

§ 7

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande

2 Fråga om mötet är behörigt utlyst

3. Val av ordförande för årsmötet

4. Val av sekreterare för årsmötet

5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

6. Uppläsning av föregående årsmötes protokoll

7. Uppläsning av verksamhetsberättelsen

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av styrelseledamöter

11. Val av revisorer jämte suppleanter

12. Beslut av medlemsavgifter

13. Behandling av motioner

14. Styrelsens rapporter och förslag

15. Fastställande av arvoden

16. Nya frågor

17. Avslutning

§ 8

Klubbens ungdomsverksamhet handhas av en ungdomskommitté som skall bestå av minst tre ledamöter.

§ 9

Klubbens firma tecknas av ordföranden, eller om han har förfall, av kassören.

§ 10

Medlem som handlar i uppenbar strid mot klubbens stadgar och syften kan av klubbstyrelsen uteslutas.

§ 11

Ändring av dessa stadgar kan beslutas med 3/4 majoritet på ordinarie årsmöte.

§ 12

Upplösning av klubben kan endast ske genom beslut vid två (2) på varandra följande årsmöten, och beslutet skall fattas av minst 2/3 av årsmötets närvarande röstberättigade medlemmar.