Alla inlägg av sfk-kroken

Info från årsmötet

Under klubbens årsmöte 3 december togs bland annat följande beslut:

Med anledning av Olov Segerhjelms bortgång skedde fyllnadsval av ordförande på ett år. Årsmötet valde Anders Ström till klubbens ordförande. Förtroendevalda

Medlemsavgift för seniorer höjdes med 20 kr till 290 kr/år. Övriga medlemsavgifter är oförändrade. Bli medlem

Årskort i sjön Hulingen togs bort. Köp Fiskekort

Säsongskort för regnbågsfiske utökades till att gälla 8 månader (1/4 – 30/11) Vidare sänks antalet upptagna fiskar per månad från 12 till 8. Inga förändringar för dygnskort. Köp Fiskekort

Två nya kommittéer bildades, regnbågs- resp båtkommitté. Förtroendevalda

Dagordning årsmöte

1. Mötets öppnande

2 Fråga om mötet är behörigt utlyst

3. Val av ordförande för årsmötet

4. Val av sekreterare för årsmötet

5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

6. Uppläsning av föregående årsmötesprotokoll

7. Uppläsning av verksamhetsberättelsen

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av styrelseledamöter. (Fyllnadsval av ordförande på 1 år samt ledamöter för en tid av två år)

11. Val av revisorer jämte suppleanter

12. Behandling av motioner

13. Styrelsens rapporter och förslag. (Förslag på ändring/komplettering av stadgar)

14. Fastställande av arvoden

15. Nya frågor

16. Avslutning

Årsmöte

Medlemmar i SKF Kroken kallas till årsmöte fredag 2 december 2022, kl 19.00 i klubblokalen på Fabriksgatan 27 i Hultsfred. Anmälan per tfn till Anders Ström 073-0226470 eller via mejl till eva-karin.k@telia.com senast 23 november.